Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024 in een kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen uit Hoeilaart en Overijse doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website onder het tabblad 'scholen'. We raden je aan om je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Ja. We raden je zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven. Als je maar één of twee scholen opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 23 mei 2023 om je kind in te schrijven. Op dat moment is de kans klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen uit Hoeilaart of Overijse.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind, geboren in 2021 op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2024. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst tot en met de 5e schooldag van oktober 2023 naleven. Als er in die school een plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op. 
Je kan jaarlijks opnieuw aanmelden.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een Kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat.

Je kan ook terecht op het gemeentehuis van Hoeilaart of in het administratief centrum De Vuurmolen in Overijse voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website onder het tabblad 'vrije plaatsen'.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school die zich aangemeld hebben, hebben absolute voorrang om in te inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel. 
                                             
 • Er wordt geordend per schoolkeuze. In volgorde van de schoolkeuze worden de plaatsen eerst aan de inwoners en dan aan de niet-inwoners toegewezen.

  Voor elke school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde van aangemelde kinderen bepaald:

  • in de eerste plaats volgens schoolkeuze (kinderen met deze school als 1ste schoolkeuze staan bovenaan op de lijst - …)
  • vervolgens ordenen we die lijst volgens afstand: inwoners krijgen voorrang op niet-inwoners (hoe dichter bij de school, hoe hoger op de lijst)
  • erna speelt de factor toeval

 Voorbeeld 1

Hoeilaart heeft 2 scholen. Elke school heeft 20 vrije plaatsen voor een bepaalde leeftijdsgroep nadat voorrang is gegeven aan broers en zussen en kinderen van personeel.

Er worden 50 kinderen aangemeld waarvan 34 kinderen in Hoeilaart wonen en 16 niet-inwoner zijn:

   • 19 kinderen kiezen school A als eerste schoolkeuze en school B als tweede schoolkeuze: 12 inwoners en 7 niet-inwoners >> aangezien school A 20 vrije plaatsen heeft voor deze leeftijdsgroep zullen alle kinderen met deze school als 1ste schoolkeuze een plaats toegewezen krijgen, zowel de inwoners als de niet-inwoners. Er blijft dan nog 1 vrije plaats over.
   • 31 kinderen kiezen school B als eerste schoolkeuze en school A als tweede schoolkeuze:  22 inwoners en 9 niet-inwoners >> aangezien school B 20 vrije plaatsen heeft voor deze leeftijdsgroep zullen de 20 inwoners die het dichtst bij de school wonen een plaats toegewezen krijgen.
    • De 2 inwoners die het verst van school B wonen en de 9 niet-inwoners krijgen geen plaats in school B (hun 1ste schoolkeuze)
    • De inwoner die het dichtst bij school A (2de schoolkeuze) woont, zal daar wel nog de laatste vrije plaats toegewezen krijgen en staat op de wachtlijst van school B (1ste schoolkeuze)
    • De andere inwoner die verder van school A (2de schoolkeuze) woont en de 9 niet-inwoners komen op de wachtlijst van beide scholen en moeten nu wachten op de vrije inschrijvingen om verder op zoek te gaan naar een school (tenzij ze bij het aanmelden nog meer scholen opgegeven hadden en ze daar uiteindelijk een vrije plaats kunnen innemen)

 Voorbeeld 2

Kind A uit een buurgemeente geeft als 1e keuze school Z in Overijse.  Er is plaats voor dit kind.
Kind B uit Overijse geeft als 1e keuze school Y in Overijse. Hier volgt een weigering vermits school Y volzet is. Kind B heeft school Z als 2e schoolkeuze opgegeven.  Kind A uit de buurgemeente heeft voorrang op kind B uit Overijse (met zijn 2e keuze) in school Z in Overijse.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen maar je blijft op de wachtlijst van de school staan tot 30 juni 2024.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘vogelvlucht' binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting zal de ombudsdienst inschrijvingen oordelen.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind op het moment van aanmelden.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle worden uitgevoerd.

Wanneer je van plan bent om ten laatste tegen 30 juni 2024 te verhuizen naar een adres dat dichter bij de school gelegen is, kan dit andere adres als referentieadres gebruikt worden. Je moet dit kunnen aantonen aan de hand van een officieel document voor het einde van de aanmeldingsperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract, een koopakte of een bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de omgevingsdienst en door jou ondertekend. Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be

Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan. De vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigen na het insturen van het aanmeldformulier. Heb je toch een fout gemaakt? Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be. Doe dit voor de aanmeldperiode is afgesloten!

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2024 voor de jongste kleuters (geboren in 2021). Voor alle anderen is de wachtlijst geldig tot en met de vijfde schooldag van oktober. 

Kinderen geboren in 2020 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2023, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen . Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/4061

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Volgende documenten zijn nodig voor de inschrijving:

 • Je ticket voor inschrijving in de school
 • Kids-ID (indien je dit hebt)
 • Identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs waar ingeschreven wordt per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Tijdens de aanmeldingsperiode kan je terecht:  

- bij Huis van het Kind Druivenstreek, maak een afspraak op 02 686 02 29

- bij de kleuter- en basisscholen in Hoeilaart en Overijse

- in de Bib, Begijnhof 13, 3090 Overijse 

- in de Bib Hoeilaart, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart