Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 1 juni 2022 inschrijven voor schooljaar 2022-2023 in een kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen uit Hoeilaart en Overijse doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website onder het tabblad 'scholen'. We raden je aan om je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Ja. We raden je zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven. Als je maar één of twee scholen opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 1 juni 2022 om te je kind in te schrijven. Op dat moment is de kans klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen uit Hoeilaart of Overijse.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school. Als er in die school een plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een Kids ID (achteraan) of op het isi+ kaartje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat.

Je kan ook terecht op het gemeentehuis van Hoeilaart of in het administratief centrum De Vuurmolen in Overijse voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website onder het tabblad 'vrije plaatsen'.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school die zich aangemeld hebben, hebben absolute voorrang om in te inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator of niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel. 
                                             
 • Voor elke school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere kinderen bepaald: in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand. Erna speelt de factor toeval.
  Deze rangorde bestaat voor de instapklas (geboortejaar 2020), de eerste kleuterklas (geboortejaar 2019) en het eerste leerjaar uit 2 kolommen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Voor elke kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

Indien je antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is je kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school je plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen maar je blijft op de wachtlijst van de school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘vogelvlucht' binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind op het moment van aanmelden.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle worden uitgevoerd.

Wanneer je van plan bent om ten laatste tegen 30 juni 2023 te verhuizen naar een adres dat dichter bij de school gelegen is, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Je moet dit kunnen aantonen aan de hand van een officieel document voor het einde van de aanmeldingsperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract, een koopakte of een bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de omgevingsdienst en door jou ondertekend. Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be

Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan. De vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigen na het insturen van het aanmeldformulier. Heb je toch een fout gemaakt? Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be. Doe dit voor de aanmeldperiode is afgesloten!

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2023 voor de jongste kleuters (geboren in 2020). Voor alle anderen is de wachtlijst geldig tot en met de vijfde schooldag van oktober. 

Kinderen geboren in 2019 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2022, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2022-2023.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@overijse.be  De beheerder zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 3 deelnemende schoolbesturen (katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs) uit beide gemeenten, de schepenen van onderwijs en (onderwijs)medewerkers van de beide lokale besturen en het Huis van de Kind Druivenstreek. Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Schepenen en medewerkers hebben enkel een raadgevende stem.

Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht. 

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Filteren van materiële fouten en bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.
 • Bij betwisting oordelen over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2023 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officiële document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.
 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Volgende documenten zijn nodig voor de inschrijving:

 • Je ticket voor inschrijving in de school
 • Kids-ID (indien je dit hebt)
 • Identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs waar ingeschreven wordt per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Tijdens de aanmeldingsperiode kan je terecht:  

- bij de kleuter- en basisscholen in Hoeilaart en Overijse

- in A.C. De Vuurmolen – loket 4 - dienst Sociaal Huis, Begijnhof 17, 3090 Overijse (elke voormiddag van 8u00 tot 12u00 en maandagavond van 17u30 tot 19u30)

- in de Bib, Begijnhof 13, 3090 Overijse 

- in de Bib Hoeilaart, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart